Looking for the English terms and conditions? These are located below the Dutch terms and conditions.

Algemene Voorwaarden Oppasjuf

Afname
De afname van Oppasjuf is in blokken van 3 maanden, minimaal 1 dag per week.
Per afgesproken dag wordt er door de ouders minimaal 2 uur afgenomen.

Betaling
Er wordt per blok van 3 maanden vooruit betaald.

Ziekte of afwezigheid
Bij ziekte of onvoorziene afwezigheid van Oppasjuf, probeert Oppasjuf vervanging te regelen. Lukt dit niet, dan wordt er afgezegd. In dat geval krijgen ouders het geld voor die dag terug.
Bij ziekte of afwezigheid van het kind wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Stopzetten
Het eventueel stopzetten van Oppasjuf dient een maand voor aanvang van het nieuwe blok per mail gemeld te worden. Zonder bericht, gaat Oppasjuf er vanuit dat ouders een nieuw blok van 3 maanden af willen nemen.

Te maken kosten
De eventueel te maken kosten voor activiteiten, parkeren enz. worden door de ouders van de kinderen die op die dag deelnemen aan Oppasjuf betaald.
De eventueel te maken kosten worden uitsluitend gemaakt na overleg met ouders.

Eten en drinken
Kinderen nemen hun eigen eten en drinken voor de (mid)dag mee, tenzij anders is afgesproken met ouders onderling. In dat geval zijn ouders zelf verantwoordelijk voor de door hen gemaakte afspraak.

Aansprakelijkheid
Alle ouders waarvan de kinderen bij Oppasjuf aangesloten zijn, hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor hun kind.

Schoolresultaten
Oppasjuf doet haar uiterste best om kinderen te helpen bij hun schoolwerk, maar is niet verantwoordelijk voor de schoolresultaten.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden is uitsluitend de rechtbank van Utrecht bevoegd.

Algemene Voorwaarden Oppasjuf Locaties

Afname
De afname van Oppasjuf is in kwartalen, minimaal 1 uur per week.

Betaling
Er wordt per kwartaal van 3 maanden vooruit betaald.

Ziekte of afwezigheid
Bij ziekte of onvoorziene afwezigheid van de leraren van Oppasjuf, probeert Oppasjuf vervanging te regelen. Lukt dit niet, dan wordt er afgezegd. In dat geval krijgen ouders het geld voor die dag terug.
Bij ziekte of afwezigheid van het kind wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Stopzetten
Het eventueel stopzetten van een les dient een maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal per mail gemeld te worden. Zonder bericht, gaat Oppasjuf er vanuit dat ouders een nieuw kwartaal af willen nemen.

Aansprakelijkheid
Alle ouders waarvan de kinderen bij Oppasjuf aangesloten zijn, hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor hun kind.

Oppasjuf en/of de leraren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of het zoekraken van eigendommen. Uiteraard doen wij er alles aan om de les veilig te laten verlopen.

Schoolresultaten
Oppasjuf en/of de leraren doen hun uiterste best om kinderen te helpen bij hun schoolwerk, maar zijn niet verantwoordelijk voor de schoolresultaten.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden is uitsluitend de rechtbank van Utrecht bevoegd.

 

 

 

General Terms and Conditions

Purchase
Oppasjuf’s services are purchased per 3-month period, with a minimum of 1 day a week.
On any agreed day, the parents shall purchase a minimum of 2 hours of services.

Payment
Payment is made in advance per 3-month period.

Illness or absence
In the event of the illness or unforeseen absence of Oppasjuf, Oppasjuf will attempt to make arrangements for substitution. If this proves impossible, the day or afternoon will be cancelled. In that case, the money for that day or afternoon will be repaid to the parents.
If a child is ill or absent, the fee will be charged.

Termination
Any termination of Oppasjuf’s services should be notified by email no later than one month prior to the start of the following period. Without such notice, Oppasjuf assumes that the parents wish to purchase Oppasjuf’s services for another 3-mont period.

Costs to be incurred
Any costs to be incurred by Oppasjuf for activities, parking etc. are reimbursed to Oppasjuf by the parents whose children are present on the relevant day.
Any costs to be incurred are only incurred after consulting the parents.

Food and drinks
The children bring their own food and drinks for the day or afternoon, unless the parents have mutually agreed otherwise. In that event, the parents themselves are responsible for any  arrangements made by them.

Liability
All parents whose children are registered with Oppasjuf shall take out liability insurance for their children.

School results
Oppasjuf will do its utmost to help children with their school work but is not responsible for their school results.

Applicable law
The Agreement is governed by Dutch law.

Competent court
Any disputes in connection with these General Terms and Conditions are subject to review by the District Court of Midden-Nederland.

PRIVACYVERKLARING OPPASJUF

 Janneke Buur van Oppasjuf vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met janneke@oppasjuf.nl. 

Artikel 1                      Wie ben ik?
Oppasjuf van Janneke Buur is een eenmanszaak, gevestigd te (3583 RK) Utrecht aan de Govert Flinckstraat 1. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60525398. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens van jou of jouw kind(eren) die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan leerresultaten en verslagen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens direct na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail en telefoonnummer tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de opdrachtbeschrijving, referentie en screenshots. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze gegevens onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Oppasjuf heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten of overige reacties op mijn berichten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Oppasjuf om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Oppasjuf, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar janneke@oppasjuf.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?
Oppasjuf zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. 

Artikel 6                     Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7                     Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar janneke@oppasjuf.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wil je deze privacyverklaring downloaden?

Klik dan hier